Všeobecne zmluvne podmienky

Všeobecné podmienky

 

sprostredkovania prístupu do siete Internet, vydané podľa zákona č. 351/2011 Z.z.                   o elektronických komunikáciách

I.

Úvodné ustanovenia

 1. Podnikom podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách /ďalej len zákon/ je oprávnená sprostredkovať prístup do siete Internet spoločnosť Cyril Syč-Pogannet, so sídlom Pohorelá,ul Orlová 574, 97669 zapísané OÚ v Brezne v registri OŽP-B pod číslom 2008/03006-2 zo dňa 2.10.2008, IČO:32226993, DIČ:1031241159.
 2. Spoločnosť je v oblasti elektronických komunikácií na základe všeobecného povolenia podľa ustanovení § 76 ods. 4 a 5 zákona poskytovateľom verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet /ďalej len služba/.
 3. Účastníkom podľa ustanovenia zákona je koncový užívateľ, ktorý uzavrel so spoločnosťou zmluvu o pripojení.

II.

Opis a kvalita služby

 1. Spoločnosť poskytuje službu prostredníctvom siete, ktorej vedenie tvoria rádiové trasy vrátane ich príslušenstva a pridružených prostriedkov.
 2. Účastníci sú k sieti pripojení rozhraním štandardu IEEE 802.11abg, o maximálnej prenosovej rýchlosti 54Mb/s.
 3. Prepojenie siete a siete Internet je účastníkmi siete so zriadenou službou zdieľané.
 4. Rýchlosť prenosu dát medzi účastníkom a sieťou Internet je závislá od konfigurácie prepojenia medzi sieťou a sieťou Internet, od objemu dát prenášaných medzi sieťou a sieťou Internet, ďalej od konfigurácie siete, a od celkového objemu dát prenášaných sieťou.
 5. Spoločnosť poskytuje službu na území obce Pohorelá a jeho blízkeho okolia.

III.

Zmluvné podmienky

 1. Zmluvou o pripojení /ďalej len zmluva/ sa spoločnosť zaväzuje účastníkovi zriadiť potrebný prístup k sieti a sprístupniť službu. Súčasťou zmluvy sú všeobecné podmienky a tarifa.
 2. Podstatnými časťami zmluvy sú dohodnutý druh verejnej služby, miesto jej poskytovania a cena za službu.
 3. Ak nie je v zmluve určený čas poskytovania, platí, že sa služba bude poskytovať na neurčitý čas.
 4. Zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť. Písomná zmluva je platná ak je podpísaná obidvomi zmluvnými stranami.
 5. Zmluva zaniká :

5.1. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,

5.2. dohodou účastníkov zmluvy,

5.3. odstúpením od zmluvy,

5.4. výpoveďou,.

 1. Účastník môže odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak mu spoločnosť :

6.1. oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred a účastník tieto zmeny neakceptuje,

6.2. opakovane ani po reklamácií neposkytuje službu podľa zmluvy alebo ju poskytuje s podstatnými vadami,

6.3. opakovane neodstráni reklamovanú závadu služby v určenom čase.

 1. Účastník môže vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu.
 2. Spoločnosť môže odstúpiť od zmluvy, ak účastník :

9.1 opakovane neoprávnene zasahuje do zariadenia siete alebo taký zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,

9.2. nezaplatil cenu za poskytnutú službu ani do 45 dní po dni splatnosti,

9.3. pripojí na sieť zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky osobitných predpisov, alebo používa také zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami a ani na výzvu spoločnosti zariadenie neodpojí,

9.4 opakovane používa službu spôsobom, ktorý znemožňuje spoločnosti kontrolu jej používania,

9.5. opakovane porušuje podmienky zmluvy.

 1. Spoločnosť môže vypovedať zmluvu, ak ďalej nemôže poskytovať službu v dohodnutom rozsahu alebo v potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania služby.
 2. Výpovedná lehota je rovnaká pre obe zmluvné strany, uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

IV.

 1. Zdravotne postihnutým, ponúkame možnosť využiť zľavu na akékoľvek služby, paušál až do výšky 15% z ceny každého produktu ponúkaným poskytovateľom.

Práva a povinnosti spoločnosti a účastníka

 1. Spoločnosť má právo :

1.1 na zaplatenie ceny za poskytnutú službu podľa tarify,

1.2 na náhradu škody spôsobenej na sieti,

1.3 odmietnuť uzavretie zmluvy, ak :

1.3.1. poskytovanie služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu je technicky neuskutočniteľné,

1.3.2. záujemca o jej uzavretie nedáva záruku, že bude dodržiavať zmluvu najmä preto, že je dlžníkom spoločnosti alebo inej spoločnosti, alebo niektorá z týchto spoločností už predtým odstúpila od zmluvy s ním alebo vypovedala s ním zmluvu,

1.3.3. záujemca nesúhlasí so všeobecnými podmienkami,

1.4 dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie služby z dôvodu :

1.4.1. jej zneužívania, a to až do odstránenia jej zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich jej zneužívanie,

1.4.2. nezaplatenia splatnej ceny za službu v lehote 14 dní od jej splatnosti, a to až do jej zaplatenia alebo do zániku zmluvy,

1.4.3. porušenia zmluvných podmienok zo strany účastníka.

 1. Spoločnosť je povinná :

2.1. uzavrieť zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie služby , ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa bodu 1.3.,

2.2. ak spoločnosť vypovie zmluvu z dôvodu modernizácie služby, s ktorou je spojené ukončenie poskytovania služby podľa uzavretej zmluvy, je povinný s výpoveďou doručiť účastníkovi ponuku na poskytovanie inej, technicky a cenovo blízkej služby s jej zvýhodneným zriadením.

 1. Účastník má právo na :

3.1. uzavretie zmluvy so spoločnosťou, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa bodu 1.3.,

3.2. poskytnutie služby v rozsahu dohodnutom v zmluve a za cenu podľa tarify,

3.3. bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil,

3.4. vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby v prípade jeho zavinenia podnikom.

 1. Účastník je povinný :

4.1. používať službu v súlade so zákonom, so zmluvou a s týmito všeobecnými podmienkami,

4.2. platiť cenu za poskytnutú službu podľa zmluvy a podľa tarify,

4.3. používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce požiadavky osobitných predpisov.

 1. Ostatné ustanovenia

5.1 Zmluvné strany prehlasujú, že spory, vznikajúce z tohto zmluvného vzťahu alebo v súvislosti s ním sa pokúsia vyriešiť mimosúdnou dohodou a v súlade s reklamačným poriadkom. Vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 1. Mlčanlivosť a spracúvanie osobných údajov.

6.1Užívateľ podpisom Zmluvy udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

6.2Užívateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas spracúvať osobné údaje užívateľa pre účely zmluvy. Užívateľ zároveň súhlasí s používaním jeho osobných údajov za účelom informovania užívateľa o službách poskytovateľa, vykonávania prieskumov spokojnosti so službami a inými aktivitami súvisiacimi s touto zmluvou, pričom uvedené činnosti môže poskytovateľ vykonávať aj prostredníctvom tretej osoby.

 1. Záverečné ustanovenia

Užívateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol pri jej podpise oboznámený s platnými podmienkami poskytovateľa, s cenníkom poskytovateľa a reklamačným poriadkom poskytovateľom. a vrátane podmienok služieb s mini súvisiacich (najmä odstraňovanie vád a porúch, využívanie služby úhrada poplatkov) a súhlasí s nimi.

V prípade že sa jedno alebo viac ustanovení týchto všeobecných zmluvných podmienok ukáže ako neplatné alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia všeobecných zmluvných podmienok ostávajú nedotknuté a naďalej platné.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných telekomunikačných služieb internetovej siete spoločnosti Cyril Syč-Pogannet nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.2.2013